Print siden

Vedtægter

 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

  1. Foreningens navn er Landsforeningen Multipel System Atrofi.

  2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

  3. Foreningen har til formål at virke for oplysning om sygdommen MSA (multipel system atrofi), at virke for støtte til forskning i sygdommen, at støtte MSA-patienterne og deres pårørende og at virke for andre forhold og aktiviteter forbundet med sygdommen.

 2. MEDLEMSFORHOLD:

  1. Som medlem kan optages både fysiske og juridiske personer, herunder erhvervsvirksomheder og foreninger.

   Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen med angivelse af telefonnummer, adresse og e-mail. Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted.

   Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

  2. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen (dog uden stemmeret) og andre medlemsmøder.

  3. Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningen senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

   Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

  4. Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, der følger kalenderåret, af generalforsamlingen, og indbetales til foreningen efter påkrav.

   Generalforsamlingen kan beslutte et særligt kontingent eller kontingentfritagelse for særlige grupper af personer, herunder pensionister, unge under 18 år og uddannelsessøgende. Endvidere kan generalforsamlingen beslutte et særskilt kontingent for optagelsessøgende foreninger, erhvervsdrivende virksomheder o.lign.

   Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst ét regnskabsår ad gangen bevilge en kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom.

  5. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og til at leve op til dens formålsbestemmelse.

 3. BESTYRELSEN:

  1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for et år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden 1-2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, erstattes vedkommende af en suppleant. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

  2. Det skal tilstræbes, at ét af bestyrelsens medlemmer har lægefaglig baggrund.

  3. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med eventuelt i foreningen ansatte personers virksomhed.

  4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

   Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

   Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Skriftlig fuldmagt kan gives til andet medlem.

  5. Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

  6. Bestyrelsen kan meddele prokura og antage lønnet arbejdskraft.

 4. GENERALFORSAMLINGEN:

  1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

  2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/6 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.

   Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Såfremt foreningen udsender medlemsblad eller lignende publikation, kan indkaldelsen i stedet ske heri. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

   Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent.

  3. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, bortset fra juridiske personer.

  4. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

   På den ordinære generalforsamling foregår:

   1. Valg af dirigent.
   2. Formandens beretning.
   3. Godkendelse af regnskab og budget.
   4. Behandling af indkomne forslag.
   5. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen.
   6. Eventuelt - herunder kan ikke stilles forslag til afstemning.

   Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

   Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har én stemme.

   Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således, at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.

 5. REGNSKAB OG FORMUE:

  1. Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

  2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en statsautoriseret revisor.

   Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

  3. Kassereren incasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

  4. Foreningens formue ud over, hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende udgifter, skal, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet, anbringes efter de retningslinjer, som gælder for placeringen af umyndiges midler.

  5. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud, tilskud fra fonde samt testamentariske gaver (arv).

 6. TEGNING OG HÆFTELSE:

  1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

  2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 7. VEDTÆGTSÆNDRINGER:

  1. Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves, at mindst 25 medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er det nødvendige antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afholdes indenfor en måned. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

 8. OPLØSNING:

  1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

  2. Ved foreningens opløsning udbetales foreningsformuen efter bestyrelsens bestemmelse til formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

 9. VOLDGIFT:

  1. Stridigheder om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift.

  2. Voldgiftsretten skal bestå af to voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger.

  3. Voldgiftsloven finder anvendelse.


Som vedtaget på foreningens stiftelsesmøde den 25. marts 2004:

Som dirigent:
Peter Lambert