Print siden

Vedtægter

 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

  1. Foreningens navn er Landsforeningen Multipel System Atrofi.

  2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

  3. Foreningen er en almen velgørende forening, som har til formål at virke for oplysning om sygdommen MSA (multipel system atrofi), at virke for støtte til forskning i sygdommen, at støtte MSA-patienterne og deres pårørende og at virke for andre forhold og aktiviteter forbundet med sygdommen.

 2. MEDLEMSFORHOLD

  1. Som medlem kan optages både fysiske og juridiske personer, herunder erhvervsvirksomheder og foreninger.

   Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen med angivelse af navn, adresse og e-mail. Ved indmeldelsen betales kontingent for det kalenderår, hvori indmeldelse finder sted; dog betales der ikke kontingent, såfremt indmeldelsen sker I sidste kvartal.

   Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

  2. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen med 5/6 majoritet af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen (dog uden stemmeret) og andre medlemsmøder.

  3. Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningen. Der refunderes ikke kontingent for det resterende regnskabsår.

   Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

  4. Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og skal som minimum have en sådan størrelse, at det dækker over foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

   Der fastsættes et særligt kontingent for foreninger, erhvervsdrivende virksomheder og lignende.

  5. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og til at leve op til dens formålsbestemmelse.

 3. GENERALFORSAMLINGEN

  1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

  2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
   Efter bestyrelsens bestemmelse kan generalforsamlingen helt eller delvis afholdes digitalt.

   Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af mail til foreningens medlemmer, opslag på foreningens hjemmeside og Facebook-side.

  3. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer.

  4. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

   1. Valg af dirigent.
   2. Bestyrelsens beretning.
   3. Godkendelse af regnskab og budget; herunder fastsættelse af kontingent.
   4. Behandling af indkomne forslag.
   5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   6. Valg af op til 2 suppleanter for 1 år
   7. Eventuelt

   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres på foreningens hjemmeside og Facebook m.m. senest 7 dage før generalforsamlingen.

   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/6 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af dagsorden. De øvrige regler, som gælder for indkaldelse og afholdelse af ordinær generalforsamling, gælder også for en ekstraordinær generalforsamling.

   Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er beslutningsdytig uden hensyn til antal mødte medlemmer; jfr. dog §§ 7 og 8.

   Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 4. BESTYRELSEN

  1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at der I lige år vælges op til 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges op til 3 bestyrelsesmedlemmer.

   Generalforsamlingen vælger desuden 1-2 suppleanter. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, erstattes vedkommende af en suppleant.

   Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

   Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

  2. Det skal tilstræbes, at ét af bestyrelsens medlemmer har lægefaglig baggrund.

  3. Foreningen formand har det øverste ansvar for foreningens daglige drift. Ved formandens forfald udover en måned, konstitueres næstformanden i dennes funktion i forfaldsperioden.

  4. Formanden leder bestyrelsesmøder og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder evt. afstemningsresultat, indføres i beslutningsreferat, som godkendes af den samlede bestyrelse på det førstkommende møde.

   Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

  5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

   Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

  6. Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg, hvis opgaver er nærmere defineret i en forretningsorden.

   Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  7. Bestyrelsen kan meddele prokura og antage lønnet arbejdskraft.

  8. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld og kan ikke modtage honorar af foreningens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for bestyrelsesmedlemmerne.

 5. REGNSKAB OG FORMUE

  1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

  2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor.

  3. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og foranlediger foreningens årsregnskab udarbejdet.

  4. Der må ikke spekuleres for foreningens formue.

  5. Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud, tilskud fra fonde samt testamentariske gaver (arv).

 6. TEGNING OG HÆFTELSE

  1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

  2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 7. VEDTÆGTSÆNDRINGER

  1. Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves, at mindst 25 medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er det nødvendige antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afholdes indenfor en måned. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 8. OPLØSNING

  1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

  2. Opløses foreningen, skal den siddende bestyrelse fungere indtil den økonomis-ke opgørelse over aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

  3. Bestyrelsen har ansvaret for, at den økonomiske opgørelse foretages samt, at nettoformuen tilfalder en anden almen velgørende forening, fond, stiftelse eller institution hjemmehørende i Danmark, der virker indenfor forskning og information om hjernens sygdomme.